Detta inlägg har skrivits i samarbete med Rive juridiska byrå, ett av Sveriges ledande byråer med inriktning på arbetsrätt. Rive juridiska byrå

Det finns två olika sätt att “sparka” någon.

  1. Avskedande
  2. Uppsägning

Allmänt om uppsägning

En uppsägning från arbetsgivarens sida ska enl. 7 § 1 st. LAS (1982:80) vara sakligt grundad. Saklig grund kan föreligga på grund av antingen att det finns arbetsbrist eller på grund av personliga skäl. Uppsägning av en arbetstagare som uttrycker sig rasistiskt faller in under personliga skäl. Vi kommer därför inte utreda begreppet arbetsbrist närmre i denna skrivelse.

Uppsägning av personliga skäl

För att en arbetsgivare ska ha möjlighet att säga upp personal till följd av personliga skäl utan att riskera att drabbas av sanktionsskyldighet ställer LAS upp vissa rekvisit som ska uppfyllas. Samtliga omständigheter som ligger till grund för uppsägningen åligger det Arbetsgivaren att styrka.
Det första momentet som Arbetsgivaren måste påvisa är i detta fall att arbetstagaren har uppvisat någon form av misskötsamhet i tjänsten. En uppsägning på grund av misskötsamhet kan bero på flera olika skäl, men ofta förekommande omständigheter kan vara kompetensbrist, att arbetstagaren inte håller tider eller att arbetstagaren begår brott i eller utanför tjänsten. Det krävs dock alltid att en bedömning görs utifrån omständigheterna i det enstaka fallet. Om arbetsgivaren anser att arbetstagaren missköter sitt arbete så åligger det i sådana fall arbetsgivaren att medvetandegöra arbetstagaren om detta. På detta vis ges arbetstagaren möjlighet till förbättring. En underliggande tanke är att arbetsgivaren ska försöka avhjälpa problemet, så att arbetstagaren kan kvarstå i tjänsten. Att det åligger arbetsgivaren att medvetandegöra arbetstagaren innebär i princip att arbetsgivaren ska utfärda en skriftlig varning till arbetstagaren där personen tydligt förstår att om beteendet fortsätter riskerar det att leda till en uppsägning. Detta har arbetsgivaren bevisbördan för i en eventuell tvist.

Slutligen ska arbetsgivaren ha lidit skada av misskötsamheten. Skadans art kan variera men det kan avse en ekonomisk skada, dvs att pengar har försvunnit ur kassan eller att förtroendet för företaget tagit skada.

Uppsägning på grund av rasistiska uttalanden

För att reda ut frågan om en eventuell uppsägning kan aktualiseras av att en arbetstagare yttrat sig rasistisk måste följaktligen stegen ovan gås igenom. Har arbetstagaren misskött sig? Att arbetstagaren yttrat sig rasistiskt är en omständighet som talar för viss misskötsel. Ytterligare omständigheter behöver dock redas ut för att en uppsägning ska bli aktuell såsom hur ofta yttrandena skett, om det varit riktat mot någon eller skett generellt, hur grova ord som använts och hur länge personen varit anställd. Ett enstaka rasistiskt uttalande bör vara ytterst svårt att lägga som grund till uppsägning, medan dagliga rasistiska uttalande gentemot kolleger som på så vis blir trakasserade, som även fortsätter efter att varning lämnats, troligen kan vara saklig grund för uppsägning. Omständigheterna i det enskilda fallet behöver gås igenom och beroende på dessa kan följaktligen en uppsägning på grund av rasistiska uttalanden i vissa fall vara saklig grund för uppsägning, men även motsatsen kan föreligga, dvs att det saknas saklig grund för en giltig uppsägning.

Om misskötsamheten tycks vara saklig grund för uppsägning ska arbetsgivaren även som nämnts ovan medvetandegöra arbetstagaren om detta i hopp om att förbättring ska ske och skada ska kunna påvisas. Om arbetstagaren ej medvetandegörs kan detta innebära att uppsägningen ogiltigförklaras.

Allmänt om avskedning

Avskedande får ske om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden gentemot arbetsgivare. Avsked ska enligt förarbetena begränsas till de klart grova fallen, där det kan vara fråga om avsiktliga eller grovt vårdslösa förfaranden som inte ska behöva tålas i något kontraktsförhållande. Det är således svårare för arbetsgivaren att avskeda än att säga upp en arbetstagare och vi kommer därför inte gå in närmre på det här.

Kan en chef avskeda en arbetstagare för att personen uttalat sig rasistiskt?

Ett avskedande är det mest kraftfulla instrumentet inom svensk arbetsrätt som en arbetsgivare kan använda mot en arbetstagare. Det innebär att anställningen upphör omedelbart och bägge parter ser från alla förpliktelser såsom exempelvis uppsägningstid. Det ställs väldigt höga krav för att kunna avskeda någon. I motiven till lagen lyfts misshandel, stöld eller förskingring mot arbetsgivaren som exempel på handlingar som kan föranleda en avskedning.

I ett fall hade en arbetstagare vägrat att rengöra en toalett enbart på den grunden av att den hade använts av ett barn med viss etnisk bakgrund. Detta ledde till att arbetsgivaren avskedade arbetstagaren med omedelbart verkan. Dock ansåg inte arbetsdomstolen att det fanns grund för avskedande. Däremot lyfte domstolen fram att det fanns grund för uppsägning på grund av personliga skäl.

Sammanfattning

Huruvida en arbetstagare som uttalar sig rasistiskt kan bli uppsagd beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Vid enstaka uttalanden bör det inte föranleda att saklig grund för uppsägning föreligger. Däremot vid upprepade grova uttalanden som fortsätter efter att arbetstagaren blivit medvetandegjord så kan det vara möjligt att saklig grund för uppsägning föreligger.

Svar på fråga:

En arbetstagare som uttalar sig rasistisk under arbetstiden till en kollega kan inte enbart på grund av uttalandet bli uppsagd eller avskedat. Enligt den lagstiftning som finns idag krävs det mer. För det första behöver de rasistiska uttalanden förekomma flera gånger samt så måste arbetsgivaren meddela åtminstone en varning.

Har du en juridisk fråga? Kontakta oss!