När ett avtal håller på att upprättas måste följande tre moment diskuteras och göras kristallklart för både parter. Annars kommer det på sikt leda till oenighet och tvister.

 1. Hur uppkommer bundenhet
 2. Hur man avtalet ska tolkas
 3. Vad som händer ifall en part inte fullföljer sina avtalsförpliktelser 

Hur uppkommer bundenhet?

En förekommande fråga inom avtalsrätten är ifall avtal har uppkommit samt om man bundit sig till avtalet. För att göra denna bedömning kollar man mycket på omständigheterna i det enskilda fallet och gör sedan en bedömning utifrån det. Nedan ska nämnas tre krav som beaktas vid bedömningen av om bundenhet uppstått. 

 1. Den rättshandlandes vilja att binda sig 
 2. Viljeförklaringen, dvs. det sätt på vilket viljan kommunicerats till motparten. Detta kan ske genom uttalanden i ord eller i form av skrift (t ex avtal). (viljeteorin)
 3. Motpartens uppfattning av viljeförklaringen. (tillitsteorin) 

Den rättshandlandes vilja att binda sig är avgörande för att bedömningen av ifall avtalsbundenhet uppkommit eller inte. Anledningen till det är för att det i svensk rätt råder avtalsfrihet som grundar sig på tanken om att en person fritt kan välja om han vill förplikta sig i förhållande till andra. Finns det därför ingen vilja att ingå i ett avtal blir utgångspunkten att avtalsbundenhet inte uppkommit, notera dock att det kan förekomma undantag. 

Det räcker dock inte med att man endast har en vilja att binda sig till ett avtal, utan denna vilja måste också kommuniceras på något sätt. Det vanligaste sättet är genom tal (muntligt avtal) eller skrift (skriftligt avtal). När viljeförklaringen ska uttryckas kan det (speciellt vid muntliga avtal) vara av ytterst vikt att hålla koll på reglerna om anbud och accept, som står stadgade i avtalslagen. Reglerna om anbud och accept handlar mycket om hur ett avtal ingås och vilka faktorer som kan påverka ingåendet av ett avtal. 

Motpartens uppfattning av viljeförklaringen handlar om att motparten ska ha uppfattat och fäst tillit vid meddelarens viljeförklaring. 

Hur tolkar man avtalet

När man kommit fram till ifall parterna ingått ett avtal blir nästa fråga hur avtalet ska tolkas. I detta avsnitt så kommer endast grundprinciperna för avtalstolkning att presenteras. Notera att det kan förekomma annorlunda tolkningsmetoder gällande standardiserade avtal, när parterna uttryckt sig mångtydigt eller ofullständigt och ifall det omständigheterna före avtalets tillkomst förändrats drastiskt. 

Utgångspunkten i tolkandet av ett avtal är att innehållet i avtalet motsvarar parternas avsikt, dvs att den gemensamma viljan har företräde framför den gemensamma viljeförklaringen. Detta innebär att parternas avsikter med avtalet kan ha företräde framför avtalets ordalydelse. Denna utgångspunkt kan dock under vissa omständigheter brytas. 

Vad händer ifall en part inte fullföljer sin i avtalet skrivna förpliktelser?

Ifall en part inte fullföljder sina avtalsförpliktelser kan följande påföljder göras gällande

 1. Kräva avtalets fullgörelse 
 2. Avhjälpande och omleverans 
 3. Prisavdrag och värdeskillnad 
 4. Hävning 
 5. Skadestånd 
 6. Avbeställning. 

Notera även att det går att kombinera vissa påföljder. 

Skicka in ditt avtalsrättsliga ärende till oss så gör vi en första bedömning KOSTNADSFRITT.