Vid tvistemål gäller speciella regler för vilken domstol man ska vända sig till för att lämna in en stämningsansökan. I detta inlägg redogör vi grundligt för vart du som person ska vända dig till beroende på omständigheterna i ditt fall. 

Huvudregeln vid val av domstol, 10 kap. 1 § st. 1 Rättegångsbalken

Inom svensk processrätt gäller huvudregel att käranden måste rätta sig efter svarandens hemvistforum. Med detta menas att när du ska lämna in en stämningsansökan ska det ske i rätten på den ort där svaranden har sitt hemvist. En svarandes hemvist motsvarar där han eller hon var folkbokfört den 1 november föregående år.   

Från huvudregeln förekommer det flertalet olika undantag. Nedan aktualiseras några av dessa. 

Kontraktsforum, 10 kap. 6 § Rättegångsbalken

Detta undantag kan aktualiseras när det föreligger ett avtalsförhållande mellan två parter. Den person som ingått ett avtal eller tagit på sig en skuld får sökas på den ort där förbindelsen ingåtts eller där skulden uppkommit. En förutsättning för detta är att personen i fråga varaktigt uppehåller sig på orten. Vad som innefattas under “varaktigt uppehåller” förtydligas något mer i 10 kap. 6 § p. 1 Rättegångsbalk. Svaranden måste dels befinna sig på orten, dels ingått förbindelsen under ett mera varaktigt uppehåll där. 

Delikatforum eller skadeståndsforum, 10 kap. 8 § Rättegångsbalken

Denna bestämmelse aktualiseras främst vid fall där det är fråga om skadegörelse. Den ger käranden möjlighet att väcka talan där skadegörelsen ägt rum. Detta stadgande aktualiseras främst vid utomobligatorisk civil skadegörelse men också i andra fall. 

Fastighetsforum, 10 kap. 10 § Rättegångsbalken 

Hit hör framförallt tvister om ägande- samt nyttjanderätt till fast egendom. Bestämmelsen innebär att en stämningsansökan ska lämnas in hos rätten i den ort som fastigheten ligger i. Observera att hyres- och arrendetvister omfattas av bestämmelsen. 

Mindre konsumentmål, 10 kap. 8 a § Rättegångsbalken

Bestämmelsen ger en konsument möjlighet att väcka talan mot en näringsidkare vid sitt hemmaforum (tingsrätten närmast konsumentens hemvist), förutsatt att tingsrätten har en lagfaren domare tillgänglig som kan pröva målet, 1 kap. 3 d § Rättegångsbalken. Den dock mer grundläggande förutsättningen är att tvisten måste röra sig om ett belopp som uppenbart inte överstiger hälften av ett prisbasbelopp (ca 23 650 kr för år 2020).  

Behöver du hjälp med din tvist? Kontakta oss idag och låt oss hjälpa dig.