Vad är ett surrogatarrangemang?

Kortfattat innefattar ett surrogatarrangemang att en kvinna, på uppdrag av en person eller ett par, blir gravid med avsikten att vid barnets födelse lämna över barnet samt avsäga sig föräldraskapet till personen eller paret. 

Rättslig reglering

I dagsläget är surrogatarrangemang inte tillåtet i Sverige på det vis att den inte erbjuds inom ramen för svensk hälso- och sjukvård. Den främsta anledningen till det är att lagstiftaren inte kunnat bedöma surrogatmödraskap som etiskt försvarbart. Dock ska tilläggas att detta förfarande inte är kriminaliserat. Vilket innebär att det är fullt möjligt för ett par eller den enskilde att ingå ett surrogatarrangemang i ett land där det är tillåtet att genomföra det. 

Problematiken

Trots att det är fullt möjligt att åka utomlands och ingå ett surrogatarrangemang kan rättsliga problem gällande vem som är den rätta vårdnadshavare för barnet uppkomma när man återvänder till Sverige. Grunden i svensk rätt är att det är den kvinna som föder barnet som är barnets mor. Denna princip kallas för mater est-principen. Därmed gäller som huvudregel att kvinnan som tar över barnet från sin biologiska mamma inte kommer få den rättsliga ställningen som barnets mamma i Sverige. Man kan dock gå runt denna situation genom att i landets domstol där surrogatarrangemanget genomförts få en dom där den “nya mamman” erkänns som barnets rättsliga moder, mot bakgrund av rättsfallet NJA 2019 s. 504. 

NJA 2019 s. 504

I detta rättsfall hade högsta domstolen att avgöra ifall de skulle erkänna en utländsk dom som givit en kvinna den rättsliga ställningen som mamma för ett barn efter ett surrogatarrangemang. Domstolen gjorde en intresseavvägning mellan å ena sidan ett barns rätt till privatliv och principen om barnets bästa och å andra sidan de etiska motargumenten som kan lyftas kring surrogatarrangemang. Till vilket de kom fram till att ett barns rätt till privatliv och principen om barnets bästa väger tyngre. Därmed stadgade domstolen ett indirekt undantag från mater est-principen som gör det möjligt för annan kvinna än ett barns biologiska mamma att betraktas som barnets rättsliga mor. 

Behöver du rådgivning? Kontakta oss!