Svensk rätt och EU-rätt

Enligt svensk rätt finns det ingen möjlighet att lämna sina barn arvlösa då laglottsskyddet är något starkt förankrat inom den svenska lagstiftningen. Däremot, tack vare Sveriges medlemskap i EU, finns det sätt att kringgå laglottsskyddet och på så vis lämna sina barn arvlösa. Anledningen till det är att EU-parlamentet har behörigheten att utfärda förordningar som i sin tur blir direkt tillämpliga som lag i Sverige. 

Den förordning som aktualiseras i detta fall är “arvsförordningen”. 

Arvsförordningen:

Arvsförordningen reglerar bland annat vilket lands lag som ska tillämpas på fördelningen av ett arv. Huvudregeln, enligt art. 21 i arvsförordningen, stadgar att det är landet som den bortgångna haft hemvist i precis innan sin död som ska tillämpas på arvet. Denna regel kompletteras sedan av art. 22.1 i arvsförordningen som ger en person möjlighet att det bestämma vilken stats lagstiftning ska gälla där han eller hon är medborgare i för att styra hur arvet ska fördelas. Dessa två lagvalsbestämmelser tillämpas även på testamenten enligt art. 25.1 i arvsförordningen. 

Vad krävs för att du ska ha hemvist i ett annat land enligt arvsförordningen?  

Vid bedömningen av vart en person har sin hemvist ska en helhetsbedömning göras på samtliga relevanta omständigheter. De omständigheter som beaktas särskilt är vart personen i fråga hade sitt intressecentrum, vistelsens regelbundenhet och varaktighet samt förhållandena och skälen till vistelsen. 

Sammanfattning: 

Som tidigare klargjorts erbjuder svensk lag inget utrymme för att undgå laglottsskyddet som bröstarvingar erhåller. Därmed är bröstarvingar alltid berättigade 50 % av kvarlåtenskapen och kan därför inte enligt svensk rätt lämnas arvlös. Däremot finns det möjlighet att tvinga svenska (eller utländska) domstolar att döma enligt en annan stats lagstiftning som i sin tur tillåter föräldrar att testamentera bort sin kvarlåtenskap utefter deras vilja. För att kunna tillämpa ett annat lands lagstiftning måste den bortgångna personen antingen haft sin hemvist i det land denne gick bort i, eller varit medborgare i det landet. Med detta sagt, går det att lämna sina barn arvlösa.

Vill du upprätta ett testamente? Hör av dig till oss.