Diskrimineringslagens bakgrund och syfte

Diskrimineringslagen har två delvis motstridiga syften. Det är dels fråga om att förhindra att grupper bygger upp och förstärker sociala maktstrukturer. Dels att det är fråga om det motsatta, nämligen att förstärka och legitimera en viss grupp. Reglerna kan också syfta till att stärka grupper som står utanför arbetsmarknaden som t.ex. kvinnor och invandrare. Ett annat syfte kan vara att ge legitimitet åt en grupp och rent allmänt stärka dess sociala position. Ett exempel på detta är förbudet mot diskriminering på grund av sexuell läggning som syftar till att stödja individer med annan sexuell läggning än heterosexuell. Slutligen kan diskrimineringsförbuden vara en form av arbetsmarknadsreglering som ska förhindra att utsatta grupper utnyttjas. 

När gäller diskrimineringslagen?

  • Mellan arbetsgivare och arbetstagare,
  • Utbildning,
  • Arbetsmarknadspolitisk verksamhet och arbetsförmedling,
  • start och bedrivande av näringsverksamhet samt yrkestillhörighet, 
  • medlemskap i vissa organisationer (t.ex. arbetsgivar-och arbetstagarorganisationer), 
  • tillhandahållande av varor, tjänster och bostäder m.m., hälso-och sjukvård och socialtjänst, 
  • socialförsäkringssystemet, arbetslöshetsförsäkringen och studiestöd,
  • värnplikt och civilplikt samt
  • det offentligas vägledning, rådgivning m.m. till allmänheten. 

Vilka är diskrimineringsgrunderna?

a) Kön

Med kön avses att någon är man eller kvinna. 

b) Könsöverskridande identitet eller uttryck

Med könsöverskridande identitet eller uttryck avses att någon inte identifierar sig som man eller kvinna eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. Diskrimineringsgrunden “könsöverskridande identitet” är enligt lagmotiven av egenskap av helt subjektiv karaktär eftersom det är fråga om hur individen uppfattar sin könstillhörighet eller om denne saknar förmåga att identifiera sig med något kön. 

c) Etnisk tillhörighet m.m.

Med etnisk tillhörighet avses att någon tillhör en grupp av personer som har samma nationella eller etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. 

d) Religion och annan trosuppfattning

Med religion avses, enligt motiven till diskrimineringslagen, en trosuppfattning som är gemensam för en grupp människor. Religion är till sin karaktär inte individuell utan kollektiv. Detsamma gäller begreppet trosuppfattning, som syftar på livsåskådningar som ligger religionen nära och avser sådant som konstituerar en grupp t.ex. ateism och agnosticism. 

e) Funktionsnedsättning 

Med funktionsnedsättning avses varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. 

f) Sexuell läggning

Diskrimineringsgrunden sexuell läggning omfattar homo-,bi- och heterosexuell läggning. Därmed omfattas alla människors sexuella läggningar av lagen. Däremot omfattas lagens skydd inte andra typer av exuella beteende än dem som har ett naturligt samband med homo-, bi- och heterosexuell läggning. 

g) Ålder

Förbudet mot åldersdiskriminering gäller alla åldrar och är inte t.ex. bara för äldre.

Har du blivit diskriminerad på jobbet? Hör av dig till oss.