I ljuset av det som hänt på forumet “wallstreetbets” samt inläggen av VD:n för Serneke på aktieforumet Placera väcks frågan hur marknadsmanipulation hanteras rättsligt i Sverige. 

Inom svensk rätt är det följande lagar/förordningar som reglerar marknadsmanipulation: 

Lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Lag (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk

Vad är marknadsmanipulation?

Marknadsmanipulation är ett väldigt brett begrepp och omfattar flera olika handlingar. De vanligaste formerna av marknadsmanipulation är:

  • “Pump and dump”
  • Handel med små volymer
  • Handel med sig själv
  • Momentum ignition
  • Layering/spoof

Den gemensamma nämnaren med de ovan nämnda förfaranden är att de manipulerar marknaden samt/eller riskerar att vilseleda så att tillgång, efterfråga eller marknadspris påverkas. För att sammanfatta det hela är all desinformation likställt med marknadsmanipulation och därmed förbjudet enligt marknadsmissbruksförordningen. Desinformation är enkelt sagt “lögner” 

Desinformation kan ta sig till uttryck verbalt eller icke-verbalt. I detta inlägg kommer i huvudsak den verbala desinformationen redogöras då den hänför sig till marknadsmanipulation via sociala medier. 

Den verbala desinformationen

Förbudet mot verbal desinformation står stadgat i art. 12c Marknadsmissbruksförordningen. I bestämmelsen står det föreskrivet att all form av informationsspridning som kan förväntas ge falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller priset av ett finansiellt instrument (t ex en aktie) är förbjudet. Förbudet omfattar även det fall man avsiktligt utelämnar väsentlig fakta om ett finansiellt instrument som i sin tur kan förväntas ge falska eller vilseledande signaler till investerare. 

Det bör erinras om att vidarespridning av korrekt offentliggjord information inte rymmer inom bestämmelsen, utan är fullt tillåtet. Därför kan inlägg på olika forum som är baserat på offentliggjord fakta inte falla in inom förbud bestämmelsen. 

Sammanfattning

Det avgörande för ifall ett inlägg på ett forum utgör marknadsmanipulation är ifall inlägget sprider desinformation som kan förväntas vilseleda investerare. Huruvida de inlägg på Gamestop utgjort marknadsmanipulation är svårt att bedöma då det måste göras finansiella analyser i varje enskilt fall.

Har artikeln inte svarat på din fråga? Hör av dig till oss.