Innan du börjar investera i aktier och fonder behöver du välja ett konto att göra det i. Det finns tre olika typer av konton; Investeringssparkonto (ISK-konto), kapitalförsäkringskonto (KF-konto) och aktie- och fondkonto (AF-konto). För att ta ställning till vilket konto som passar just dig och dina förutsättningar behöver du undersöka dess egenskaper, däribland dess fördelar och nackdelar, och därefter välja. Därför kommer vi i denna artikel redogöra för varför du ska välja respektive kontotyp.

Investeringssparkonto (ISK-konto)

Fördelar:

 • Du som minderårig kan öppna ett ISK-konto.
 • Du slipper deklarera dina affärer (vinster/förluster) eftersom banken gör det åt dig.
 • Du slipper betala en kapitalvinstskatt (om 30%) per försäljning och utdelning. Istället betalar du en viss procentsats (0,375% för 2021) per år som är baserat på kontots värde. Ha i åtanke att denna skatt betalas oberoende av om ditt kapitalvärde ökat eller minskat.
 • Du betalar ingen skatt när du tar ut pengar från kontot.
 • Du har rätt att delta och rösta på bolagsstämmor vars aktie du äger.
 • Den skattepliktiga schablonintäkten på ISK-kontot får kvittas mot kapitalförluster och ränteutgifter du haft utanför kontot.
 • ISK-kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin, förutsatt att din bank omfattas av skyddet. För det fall din bank går i konkurs kommer icke-investerade pengar, upp till ett värde av 1 050 000 SEK, att ersättas.
 • ISK-kontot omfattas av det så kallade investerarskyddet, förutsatt att din bank omfattas av skyddet. För det fall din bank går i konkurs och det visar sig att du inte kan få ut dina värdepapper eller pengar, kan du få upp till 250 000 SEK i ersättning.

Nackdelar:

 • Företag kan inte öppna ett ISK-konto.
 • Ett ISK-konto kan inte samägas av flera personer.
 • Skatt betalas på ett ISK-konto även om du går med förlust i dina affärer, om än 0,375% (för 2021) per år som är baserat på kontots värde.
 • Du kan inte kvitta vinster mot förluster, dvs. eventuella reaförluster är inte avdragsgilla.
 • Du kan inte välja en förmånstagare som ska ärva dina pengar. Med andra ord kan du inte spara åt en annan person.
 • Du kan inte blanka aktier eller handla med optioner och onoterade värdepapper (inklusive aktier som handlas på OTC-marknaden).
 • Du kan inte investera i aktier där du eller dina närstående äger mer än tio procent av bolagets röster eller kapital.
 • Du kan inte handla med aktier hos företag där dina arbetsinsatser haft stor betydelse för resultatet under nuvarande eller de fem föregående inkomståren.

Kapitalförsäkringskonto (KF-konto)

Fördelar:

 • Både privatpersoner och företag samt minderåriga personer kan öppna ett KF-konto.
 • Du slipper deklarera dina affärer (vinster/förluster) eftersom banken gör det åt dig.
 • Du slipper betala en kapitalvinstskatt (om 30%) per försäljning och utdelning. Istället betalar du en viss procentsats (0,375% för 2021) per år som är baserat på kontots värde. Ha i åtanke att denna skatt betalas oberoende av om ditt kapitalvärde ökat eller minskat.
 • Du kan själv välja en förmånstagare som ska ärva dina pengar. Med andra ord kan du spara åt en annan person (denna person kan vara vem som helst). Ha i åtanke att en förmånstagare inte går att ha på en företagsägd KF-konto.
 • Du slipper begära tillbaka den utländska källskatten som dras på dina utländska utdelningsaktier eftersom banken gör det åt dig.
 • För det fall din bank går i konkurs har du som försäkringstagare förmånsrätt eftersom dina tillgångar på ditt KF-konto är registrerade i ett förmånsrättsregister. Det betyder att du har rätt att få hela värdet av ditt KF-konto innan alla oprioriterade borgenärer som inte har säkerhet för sina fordringar.

Nackdelar:

 • Ett KF-konto kan inte samägas av flera personer.
 • Skatt betalas på ett KF-konto även om du går med förlust i dina affärer, om än 0,375% (för 2021) per år som är baserat på kontots värde.
 • Du kan inte kvitta vinster mot förluster, dvs. eventuella reaförluster är inte avdragsgilla.
 • Du har ingen rätt att varken delta och rösta på bolagsstämmor vars aktie du äger (eftersom det finansiella institutet står som ägare på dina värdepapper och inte du).
 • Du kan inte flytta värdepapper till eller från kontot.
 • Du kan inte flytta en kapitalförsäkring mellan olika finansiella institut.

 Aktie- och fondkonto (AF-konto)

Fördelar:

 • Både privatpersoner och företag samt minderåriga personer kan öppna ett AF-konto.
 • Ett AF-konto kan samägas av flera personer förutsatt att dessa är myndiga privatpersoner och folkbokförda i Sverige.
 • Du har rätt att delta och rösta på bolagsstämmor vars aktie du äger.
 • Du kan kvitta dina vinster mot förluster, dvs. eventuella reaförluster är avdragsgilla. Ha i åtanke att du kan kvitta aktievinster mot fondförluster eller tvärtom.
 • Du skattar först när du säljer dina värdepapper med vinst.
 • AF-kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin, förutsatt att din bank omfattas av skyddet. För det fall din bank går i konkurs kommer icke-investerade pengar, upp till ett värde av 1 050 000 SEK, att ersättas.
 • AF-kontot omfattas av det så kallade investerarskyddet, förutsatt att din bank omfattas av skyddet. För det fall din bank går i konkurs och det visar sig att du inte kan få ut dina värdepapper eller pengar, kan du få upp till 250 000 SEK i ersättning.

Nackdelar:

 • Du deklarerar dina affärer (vinster/förluster) själv.
 • Du betalar en kapitalvinstskatt om 30% på dina aktier och fonder samt på utdelningar.
 • Du betalar en årlig schablonskatt på fonderna i ett AF-konto där skatten uppgår till 0,12% av fondandelarnas värde.
 • Du kan inte välja en förmånstagare som ska ärva dina pengar. Med andra ord kan du inte spara åt en annan person.


0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *