Innebörden av upphovsrätt är att den person som har skapat ett verk av en viss verkshöjd, vilket betyder att verket ska vara unikt, ska ha ensamrätt att bestämma hur verket får användas. Tanken är att upphovsmannens ekonomiska och ideella intressen ska tillvaratas. Ett verk som omfattas av upphovsrätt får som regel inte användas utan upphovsmannens tillstånd.
Vad som definieras som verk kan egentligen utgöra vad som helst. Texter, datorprogram, musik, teater, fotografier, bildkonst, byggnadskonst, och brukskonst är exempel på olika verk. Dessutom finns ett antal närstående rättigheter, som till exempel rättigheter som rör artister, musik-, TV- och filmbolag, fotografer och databasproducenter.
Skyddet går inte att ansöka om utan uppstår automatiskt när verket kommer till.

Verkshöjd

Som nämnt tidigare så måste ett verk uppnå en viss nivå av verkshöjd för att kunna få skydd. Kravet är emellertid ställt relativt lågt. En enkel huvudregel enligt Patent och registreringsverket är att om det är osannolikt att två personer oberoende av varandra skulle utforma till exempel en text likadant eller snarlikt så är texten troligen tillräckligt originell för att anses vara ett skyddat verk (https://www.prv.se/sv/upphovsratt/vad-far-skydd/).
Verket ska alltså visa upp originalitet eller individuell särprägel som ett resultat av upphovsmannens personliga skapande.

Ideell och ekonomisk rätt

Ideella och ekonomiska rätten är två huvuddelar som upphovsrätten består av. Den ideella rätten handlar om skaparens rätt att bli angiven som upphovsman när verket framförs eller används. Denna rätt behålls alltid av upphovsmannen, men det finns vissa undantag där upphovsmannen exempelvis kan förbinda sig att avstå från att hävda den ideella rätten.
Dem ekonomiska rätten är upphovsmannens möjlighet att få betalt för sitt arbete. Alltså rätten till ersättning för verket när det nyttjas genom visning, vidareförsäljning eller kopiering. Det är även den exklusiva rätt som upphovsmannen har att förfoga över verket genom att exempelvis framställa exemplar av verket eller genom att sprida den till allmänheten.
Upphovsrätten gäller under upphovsmannens livstid och 70 år därefter.

Inskränkningar i upphovsrätten

Upphovsmannens rätt är inte total, och ibland får privatpersoner i vissa fall kopiera verk för privat bruk och även framföra ett verk utan att be om lov. Det som ska användas för privat bruk får inte på något sätt vara avsett för kommersiellt bruk. Man får bara kopiera begränsade delar av det skyddade verket. Vad som avses som ”begränsad del” varierar och måste avgöras från fall till fall. Ett vanligt fall som anses vara ok är när en lärare använder en dikt i undervisningen för att beskriva en diktares teknik.

”Fair use”

Något som oftast blandas ihop med svensk rätt och som blivit alltmer relevant idag är termen ”fair use”. Termen är ett samlingsbegrepp inom den amerikanska lagstiftningen och tillåter bland annat att utan tillstånd från upphovsmannen att använda vissa delar av verket vid olika sorters situationer. ”Fair use” försöker balansera å ena sidan upphovsmannens intresse att få ekonomisk ersättning och å andra sidan det samhälleliga intresset att ett verk kan spridas förutsättningslöst. Det finns fyra faktorer som ska beaktas för att avgöra om tillåten användning föreligger: (1) användningens syfte och karaktär, inklusive om användningen är av kommersiell natur eller om verket används i utbildningssyfte, (2) det upphovsrättsskyddade verkets art, (3) omfattningen, d.v.s. hur stor del av det skyddade verket som används i det nya verket och (4) användningens påverkan på det upphovsrättsskyddade verkets värde på den potentiella marknaden.

Konsekvenser

Om du som upphovsman märker att någon bryter mot din ensamrätt så rekommenderar vi i första hand att nå en överenskommelse genom ett licensavtal. Om detta är uteslutet så finns det sanktioner mot den som bryter upphovsrätten. Sanktionerna kan vara böter eller fängelse, förbud i kombination med vite och förstörelse av produkter. Utöver detta kan stora skadeståndsbelopp utkrävas.
Vi rekommenderar att du tar kontakt med en juridisk expert innan du använder upphovsrättsskyddat material.

Fick du inte din fråga besvarad i artikeln så ska du inte tveka på att höra av dig till oss på Juriststudenterna.


0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *