Företag som innehar ett registrerat varumärke besitter även ensamrätt till det. Ensamrätten innebär att andra aktörer inte får använda sig av kännetecken som är identiska eller förväxlingsbara med ditt varumärke för liknande varor eller tjänster. För företag vars varumärken är en stor tillgång är det av ytterst betydelse att deras ensamrätt inte inskränks. Därför finns det enligt 8 kap. Varumärkeslagen olika sanktioner som kan göras gällande vid ett varumärkesintrång. I denna artikel redogör vi för de olika sanktionerna samt när de kan komma att aktualiseras. 

Typiska fall som inte utgör varumärkesintrång

Innan de olika sanktionerna för ett varumärkesintrång redogörs är det av vikt att klargöra de typiska fall som utgör ett tillåtet användande av annans registrerat varumärke. 

 1. Privat bruk
  1. Ensamrätten skyddar dig från att andra använder ditt varumärke i deras näringsverksamhet. Skulle användandet ske privat för att t ex förse en tröja med ditt varumärke med annat så utgör det inte ett varumärkesintrång. 
 2. Tillhandahållande av reservdelar och andra tjänster med anknytning till varan.
  1. Det som avses med detta är att ensamrätten inte kan aktualiseras i fall då någon använder ditt varumärke som en del av en huvudprodukt de gör reklam för. 
 3. Jämförande reklam

Sanktionerna

Interimistiskt beslut: 

Anser du att någon gjort intrång i ensamrätten till ditt varumärke har du möjlighet att vända dig till domstol och få ett interimistiskt beslut enligt 8 kap 3 § Varumärkeslagen. Detta innebär att domstolen fattar ett beslut om att din motpart inte får fortsätta med det han eller hon gör tills målet slutligt har avgjorts eller något annat har beslutats. Som sanktion ålägger domstolen motparten med viten för det fall motparten ändå skulle fortsätta. 

Straffansvar: 

Varumärkesintrång är även straffsanktionerade och kan i synnerliga fall leda till sex års fängelse. Det vanliga och mest förekommande är dock dagsböter. 

Skadestånd: 

Har någon inskränkt din ensamrätt har du även rätt att begära skadestånd från personen. Det som beaktas vid fastställandet av ett skadeståndsbelopp är följande: 

 • Utebliven vinst
 • Vinst som den som har begått intrånget har gjort,
 • Skada på varukännetecknets anseende,
 • Ideell skada, och
 • Rättighetshavarens intresse av att intrång inte begås.

Övriga sanktioner: 

Utöver dessa sanktioner finns det två ytterligare åtgärder du som sökande kan yrka på som utmärker sig väldigt mycket. Du kan nämligen hos domstol yrka på att din motpart ska bekosta samt sprida information om domen. Vidare kan du även yrka på att all egendom som ditt varumärke är på ska återkallas från marknaden och/eller förstöras. Dessa två åtgärder följer av 8 kap. 7-8 §§ Varumärkeslagen. 

Låt oss på juriststudenterna undersöka ifall någon har inskränkt din ensamrätt! Kontakta oss idag.