Mönsterskydd är den rättsliga termen för det man ofta brukar kalla designskydd eller formskydd, dvs. ett skydd för nyskapande design.

Vad är mönsterskydd?

Ett mönsterskydd är något som skyddar en produkts utseende och form (men inte något annat, som dess funktion eller bakomliggande idé).

Varför mönsterskydd?

Det finns en mängd olika anledningar till varför du ska ha mönsterskydd. Det kan vara för att hinna före konkurrenter, eller att hindra andra från att använda din design eller för att kontrollera din design genom ensamrätten som ges och därmed kontrollera dina investeringar.

Vad krävs för att en produkt ska kunna mönsterskyddas?

  1. Nyhetskriteriet; Din design måste vara ny för att du ska få ensamrätt till den. För att den ska anses som ny, ska ingen identisk design ha varit tillgänglig för allmänheten före ansökan om registrering (eller före s.k. prioritetsdagen). Ha i åtanke att en design ses som identisk med en annan även om det endast föreligger oväsentliga skillnader mellan produkternas utseende.
  2. Kriteriet om allmänt tillgänglig; Din design får inte vara allmänt tillgänglig, alltså får din design inte ha gjorts offentlig genom en registrering eller genom att den visats upp, använts professionellt eller blivit känt på annat sätt. Din design ses däremot inte som allmänt tillgänglig förutsatt att yrkesverksamma inom produktområdet troligtvis inte kan känna till att designen gjorts offentlig på något sätt. Ha i åtanke att en design inte ses som allmänt tillgänglig om den gjorts offentlig eller på annat sätt gjorts känd av formgivaren inom 12 månader före ansökan om registrering (eller före s.k. prioritetsdagen).
  3. Kriteriet på särprägel; Detta är det mest centrala kravet för att din design ska få ensamrätt. Det går ut på att din design måste ha särprägel. Den har särprägel om helhetsintrycket skiljer sig från tidigare känd design. Ha i åtanke att det inte går att skydda en design som är så simpel att den bör vara tillgänglig för alla att utnyttja (såsom rand- och rutmönster till exempel).

Andra krav som gör att det inte går att registrera en design:

Det går inte att registrera en design som utan tillstånd innehåller:

  • Statsvapen, statsflagga eller annat statsemblem
  • Statlig kontroll- eller garantibeteckning
  • Någon annan beteckning som syftar till svenska staten och som på så sätt ger mönstret en officiell karaktär
  • Svenskt kommunalt vapen
  • Internationell beteckning som har skydd enligt lagen om skydd för vapen
  • Vissa andra officiella beteckningar eller något som lätt kan förväxlas med ett vapen, en flagga, emblem eller beteckning.

Ha även i åtanke att en design som strider mot god sed eller allmän ordning inte kan registreras av patent- och registreringsverket.

Skyddstiden för en design:

Ett nationellt svenskt mönster registreras för en eller flera femårsperioder (om max 25 år) och räknas från den dag ansökan gjordes. 

Exempel på design:

Det finns många exempel på vad som kan designskyddas. I patent- och registreringsverkets hemsida listas några exempel: https://www.prv.se/sv/design/varfor-ska-du-registrera-din-design/exempel-pa-design/

Behöver du hjälp med att ansöka om mönsterskydd för din design? Eller har du andra frågor om mönsterskydd som du behöver hjälp med? Tveka inte på att höra av dig till oss på Juriststudenterna!


0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *