Har du blivit uppsagd på fel vis kan du vara berättigad stora skadeståndsbelopp som kan uppgå till flera hundratusen kronor. Dock är tidsfristen för att väcka en sådan talan mot din arbetsgivare begränsad till tid. Går det för långt tid riskerar din klagorätt att bli preskriberad, vilket innebär att du inte kan väcka en talan mot din tidigare arbetsgivare rörande din uppsägning. I denna artikel kommer vi redogöra för de diverse preskriptionstiderna som kan göras aktuella vid en uppsägning/avskedning. Vill du läsa mer om huruvida du blivit felaktigt uppsagd så har vi på juriststudenterna skrivit en artikel om det här

Vad föreskriver lagen om anställningsskydd beträffande preskriptionstiderna vid uppsägning? 

Preskriptionstiden för att ogiltigförklara en uppsägning/avskedning. 

Reglerna om preskriptionstider står stadgade i 40 – 42 §§ lagen om anställningsskydd. Där står det föreskrivet att en arbetstagare har två veckor på sig att underrätta sin arbetsgivare om att han eller hon avser att ogiltigförklara uppsägningen/avskedning. Därefter kompletteras fristen med ytterligare två veckor där den uppsagda arbetstagaren måste väcka talan i domstol om att ogiltighetsförklara sin uppsägning/avskedning. För det fall facket är inblandade och facklig förhandling förs så påbörjar en frist på två veckor från och med då förhandlingen avslutades. 

Frågan om när en uppsägning skett beror mycket på omständigheterna i det enskilda fallet. I vissa svåra fall kan arbetsgivaren ha först gjort en felaktig uppsägning och senare inkommit med en ny uppsägning som varit förenlig med lagen om anställningsskydd. Vårt bästa råd är att kontakta oss så kan vi göra en närmare bedömning. 

Preskriptionstiden för att begära skadestånd vid felaktig uppsägning/avskedning

Preskriptionstiden för att begära skadestånd från arbetsgivaren för en felaktig uppsägning/avskedning sträcker sig längre än ett yrkande om ogiltighetsförklaring. Anledningen till det är för att lagstiftaren velat stärka skyddet för arbetstagaren att kunna begära ekonomisk ersättning för den skada arbetstagaren lidit på grund av en felaktig uppsägning/avskedning. Enligt 41 § lagen om anställningsskydd står det föreskrivet att preskriptionstiden är 4 månader från det att uppsägning/avskedning skett. Även här kompletteras tidsfristen med ytterligare 4 månader för det fall fackliga förhandlingar tagit plats. I sådana fall förlängs tidsfristen att väcka talan med ytterligare 4 månader från dagen de fackliga förhandlingarna avslutades. 

Avslutande kommentarer 

Av det ovanstående kan slutsatsen dras att preskriptionstiderna inte är så långa som en kanske kan tro. Det är därför av vikt att den enskilde arbetstagaren direkt tar kontakt med en jurist vid en uppsägning eller avskedning. Hör av dig till oss på Juriststudenterna idag så kan vi utreda huruvida du är berättigad ersättning för en felaktig uppsägning/avskedning. 


0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *