Vill du upprätta ett avtal? Har avtal uppkommit? Hur ska man tolka avtalet? Kan man ändra avtalet? Kan du häva avtalet?​

Regler om äktenskap, samboende, föräldraskap, arv, testamente.​

Har du köpt en vara/produkt eller annan lös egendom och det uppstått ett problem kring leveransen eller självaste produkten?​

Regler om köp, hyra och arrende av fastigheter​

Regler kring under vilka förutsättningar en ekonomisk ersättning för en skada ska betalas ut, och hur stor denna ersättning ska vara.​

Regler som behandlar arbetsförhållanden, särskilt relationen mellan arbetstagare  och arbetsgivare.​

Regker kring hur konflikter, där två eller fler parter har ett äganderättsanspråk (eller annat anspråk) på samma egendom, ska lösas.​

Regler om ensamrätter för konstnärliga och litterära verk, uppfinningar, varumärken och mönster.​